|Biografia

Neix a Madrid l’any 1983. El seu primer contacte professional amb la música es produeix al 1999 mitjançant l’enregistrament d’una maqueta com a guitarra solista del grup de Rock Cool Brain d’Alcobendas (Madrid). Inicia els seus estudis musicals dins l’àmbit de la Música Moderna i el Jazz l’any 2000 a l’Escuela de Música Creativa de Madrid. Al 2004 s’instal·la a Barcelona, continua els seus estudis a L’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i accedeix al Conservatori del Liceu, on inicia els seus estudis formals de guitarra clàssica.

Fortament atret per les guitarres clàssica i flamenca, decideix deixar els seus estudis de música moderna i dedicar-se plenament a elles. En el període d’entre 2004 i 2012 obté les titulacions de Grau Mitjà i Grau Superior de Guitarra Clàssica en el Conservatori del Liceu i el Títol Superior de Guitarra Flamenca del Departament Superior de Guitarra Flamenca del Conservatori del Liceu.

Ha estudiat amb els guitarristes clàssics Sergi Vicente i Guillem Pérez-Quer i amb els flamencs Manuel Granados i Juan Ramón Caro. Paral·lelament completa la seva formació en cursos i classes magistrals amb els guitarristes Sadahiro Otani, Fernando Rodríguez i Rodrigo Neftalí, amb la pianista i pedagoga Núria Patau i amb el guitarrista i “cantaor” flamenc Joaquín Herrera.

Ha realitzat actuacions arreu d’Espanya com a membre de l’Orquestra de Guitarres de Barcelona i, com a solista, diferents actuacions promogudes pel Conservatori del Liceu, cicle Música als Parcs, cercles artístics, concerts solidaris, diversos enregistraments…

Des de l’any 2006 compagina les seves vocacions pedagògica i concertística treballant com a professor a diferents escoles de música (des de 2011 a l’Escola Luthier d’Arts Musicals) i perfeccionant i ampliant el seu repertori de concert, format principalment per obres barroques, clàssiques i romàntiques i un seguit de composicions pròpies en tots dos estils.

En 2017 edita su primer trabajo en solitario, Soledades, formado por ocho piezas para guitarra solista de concierto: la primera de ellas para guitarra clásica y el resto para guitarra flamenca. Todas son de composición propia. Se trata de la primera parte de un ciclo que cuenta con dieciséis obras en total.

Actualmente, se encuentra preparando la grabación de la segunda parte de dicho ciclo, Soledades II, que estará formada por otras ocho piezas, presentadas esta vez en orden inverso: siete flamencas y una clásica.

En 2017 edita el seu primer treball en solitari, Soledades, format per vuit peces per guitarra solista de concert: la primera d’elles per guitarra clàssica i la resta per flamenca. Totes són de composició pròpia. Es tracta de la primera part d’un cicle que compte amb setze obres en total.

Actualment, es troba preparant l’enregistrament de la segona part de l’esmentat cicle, Soledades II, que estarà formada per vuit peces més, presentades aquest cop en ordre invers: set de flamenques i una de clàssica.

Es pot fer seguiment de l’activitat a Spotify, i Tunes, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn.